Szukaj

KONTROLA?! CO TERAZ!?Bardzo wiele otrzymuję od Was zapytań i próśb o pomoc w zakresie kontroli jakie przeprowadzane są w salonach. Ponieważ najczęściej są one powtarzalne i odbywają się wg pewnych zasad napiszę Wam to, co jest najistotniejsze.

Przede wszystkim pamiętajcie, że podczas kontroli macie do czynienia z ludźmi wykonującymi swoją pracę ale te osoby mają nie tylko prawa ale także obowiązki. Obowiązuje ich podległość służbowa, muszą postępować zgodnie z przepisami prawa oraz pewnymi procedurami zawartymi w ustawie. To nie jest tak, że robią co chcą i mają do tego prawo. A chyba w tym temacie jest najwięcej kontrowersji.

PIERWSZA NAJWAŻNIEJSZA RZECZ!

Do niedawna ciążył obowiązek zawiadomienia na piśmie (w terminie 30 dni) właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności (i o każdorazowej zmianie tych danych) oraz zgłoszenia obiektu do odbioru techniczno-sanitarnego. Niedopełnienie obowiązków poinformowania sanepidu o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności było uznawane w Kodeksie pracy za wykroczenie i groziła za nie kara grzywny od 1 tys. zł do nawet 30 tys. zł. 

UWAGA! Od 17 stycznia 2013 roku pracodawcy rozpoczynający działalność mogą odetchnąć z ulgą. Nie muszą już zgłaszać tego faktu Państwowej Inspekcji Sanitarnej i obawiać się grzywny za brak zawiadomienia.

Jednak od chwili rozpoczęcia działalności sanepid zaczyna sprawowanie nadzoru nad twoim biznesem. Za utrudnianie lub udaremnianie działalności przedstawicieli Państwowej Inspekcji Sanitarnej grozi odpowiedzialność karna – grzywna, ograniczenie wolności albo nawet do 30 dni aresztu. Nie można odmówić poddania się kontroli, ale możesz żądać, by inspektor przestrzegał twoich praw i zasad kontroli oraz nie nadużywał swoich uprawnień.

JAK TO SIĘ ODBYWA

Zanim kontroler wkroczy do twojej firmy, ma obowiązek wcześniej cię o tym zawiadomić i ustalić termin. Kontrola może się rozpocząć nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Można więc powiedzieć, że mamy 7 dni na przygotowanie się. Zatem trzeba założyć, że między 7 a 30 dniem od potwierdzenia będziemy mieli kontrolę. 

UWAGA! Jest to również czas na poinformowanie Sanepidu o Twojej nieobecności, zamknięciu na określony czas lokalu, urlopie itp. Więc jeśli odebrałaś zawiadomienie, a planujesz zamknięcie lokalu na czas remontu, choroby, urlopu lub innych zdarzeń losowych lub zaplanowanych, to pamiętaj o powiadomieniu Inspekcji o tym fakcie. Możesz to zrobić osobiście, wysłać pismo listem poleconym lub mailem, ale zawsze w formie pisemnej – 2 egzemplarze (dlatego, że w przypadku doręczenia osobistego jeden pozostawia się w sekretariacie, na drugim stempel z datą pozostawienia w sekretariacie, to ostatnie jest ważne!) do zwrotki z listu poleconego załączyć kopię tego co się wysłało i do dokumentów związanych z kontrolą Sanitarną. Jest to również czas na poinformowanie Sanepidu o Twojej nieobecności, zamknięciu na określony czas lokalu itp. 

W wyjątkowych sytuacjach, kiedy istnieje bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska, wizyta inspektora sanepidu nie musi być zapowiedziana. Rozpoczęcie kontroli sanitarnej następuje w momencie, gdy zostanie ci doręczone upoważnienia do jej przeprowadzenia, a inspektor okaże swoją legitymację służbową. Powinieneś sprawdzić, czy upoważnienie zawiera dokładny opis celu kontroli i czy jest wystawione oraz podpisane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (lub wyższego rangą). 

UWAGA! Jeżeli kontroler nie przedstawi upoważnienia do kontroli lub nie jest konkretnie określony jej cel i zakres (jest tylko zapis ogólny), to nie masz obowiązku wpuszczania inspektora sanitarnego na teren firmy. 

Czynności kontrolne powinny być prowadzone w twojej obecności lub osoby przez ciebie upoważnionej (wyjątek – gdy kontrola jest uzasadniona bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego).

JAKIE MASZ OBOWIĄZKI

W związku z kontrolami prowadzonymi w firmie masz obowiązek prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli. W momencie rozpoczęcia kontroli powinieneś niezwłocznie okazać inspektorowi książkę kontroli albo kopie odpowiednich jej fragmentów, ewentualnie wydruki z systemu informatycznego, w którym prowadzona jest książka kontroli (poświadczone przez ciebie za zgodność z wpisem w książce kontroli).

Inspektor sanitarny może przerwać kontrolę na czas niezbędny do przeprowadzenia badań próbki produktu lub próbki kontrolnej, jednak najpierw powinien cię o tym zawiadomić.

CO MOŻE SPRAWDZAĆ

Ma prawo wstępu do twojej firmy oraz wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzących w jej skład. Może też kontrolować obiekty będące w trakcie budowy. Jeśli działalność produkcyjna i usługowa prowadzona jest w prywatnym mieszkaniu, to wówczas inspektor ma prawo tam wejść. Kiedy już wkroczy na teren firmy, ma prawo domagać się okazania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek czy wydruków. Poza tym inspektor sanepidu ma prawo zażądać pisemnych lub ustnych informacji i wyjaśnień, a także może wzywać na rozmowę i przesłuchiwać pracowników. Pamiętaj wszystko co powiesz może być użyte przeciwko tobie więc zastanów się 2 razy co mówisz a Twoje odpowiedzi powinny być zwięzłe i tylko na temat! Przepisy zezwalają mu też na pobierania próbek do badań laboratoryjnych.

CO MOŻE NAKAZAĆ

Jeżeli w trakcie kontroli inspektor stwierdzi, że nie są przestrzegane określone przepisami wymagania higieniczne i zdrowotne, wydaje decyzję o usunięciu w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli zakładu pracy inspektor wpisuje do książki kontroli. Może też zastosować dużo poważniejsze sankcje, tylko w tedy gdy stwierdzone nieprawidłowości spowodowały bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.

Czy koszulki z logo to odzież ochronna?

Owszem. Każda odzież, która wykorzystywana jest tylko podczas wykonywania usług może być uznana za odzież ochronną. Warunek jest taki, że nie można w takiej odzieży wychodzić na zewnątrz. Jak sama nazwa wskazuje odzież ochronna, czyli tylko w salonie i nie dopuszczamy, żeby bakterie i groźne wirusy z zewnątrz mogły się na nią dostać. Brzmi trochę bez sensu, ale wychodzi na to, że do sklepiku czy na fajeczkę trzeba się przebierać :-)

Pamiętaj również o tabliczce “ZAKAZ PALENIA”. Musi być zarówno grafika jak i napis (często tabliczki takie nie mają napisu). Jest to o tyle ważne, iż każdej chwili może wejść Straż Miejska i oni również mogą Cię za to ukarać.

Ile? Do 2 tyś. Taka kara porządkowa. Jak dostaniesz to zapamiętasz. Nie życzę. Taka profesjonalna tabliczka to koszt od kilku do kilkunastu złotych.

MANDAT - Pamiętajcie, od takiej sankcji można się odwołać ponieważ najczęściej są one wystawiane ot tak z błahej przyczyny i najczęściej płacone dla „świętego spokoju” ale ja uważam ze tak nie powinno być i należy z tym walczyć. Sanepid jest dla Was a nie odwrotnie i ta instytucja jak i inne są od pomagania, zalecania, a nie od razu karania!

Reasumując, po pierwsze nie zgłąszamy otwarcia salonu do sanepidu. Niech sam Cię znajdzie i da zalecenia. Z moich obserwacji i doświadczenia, jeden mój klient prowadzi salon juz 3 lata i nigdy nie odwiedził ich sanepid…

Jeżeli macie problemy z sanepidem, śmiało napiszcie do mnie, zawsze staram się pomóc. 

Pozdrawiam.

Dariusz „BC” Biznes COACH Polskiego Fryzjera.

14 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie