Szukaj

Poradnik fryzjera w czasach kryzysu koronawirusa - UMORZENIE / ODROCZENIE podatków!

PODATKI!

Na czym polega umorzenie zaległości podatkowej?


Umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej to ulga polegająca na zwolnieniu z obowiązku zapłaty istniejących zaległości podatkowych podatnika

Decyzja o umorzeniu zaległości podatkowej jest uznaniowa - to urząd decyduje, czy przyzna ci zwolnienie z obowiązku zapłaty zaległego podatku. Nawet jeśli złożysz wniosek i spełnisz wszystkie wymagania, które uprawniają cię do umorzenia zaległości podatkowej, nie ma gwarancji, że taka ulga zostanie ci przyznana. Urząd rozpatruje każdą sprawę indywidualnie. Może między innymi sprawdzić twoją sytuację majątkową i zweryfikować jak odmowa umorzenia zaległości podatkowej wpłynie na sytuację życiową twoją oraz twojej rodziny.Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o umorzenie zaległości podatkowych, odsetek lub opłaty prolongacyjnej


 • Do wniosku dołącz wszelkie dokumenty, które uzasadniają twoją prośbę - wykaż ważny interes swój lub publiczny. To może być m.in.: ​​​

 • oświadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej,

 • informacje o twojej bieżącej sytuacji finansowej (dane z okresowego bilansu, rachunku zysków i strat).


 • Twój wniosek powinien być podpisany. Jeśli składasz wniosek drogą elektroniczną, podpisz go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym.

 • Jeśli wniosek prześlesz elektronicznie, to urząd wyśle poświadczenie jego odbioru na wskazany przez ciebie adres skrzynki ePUAP. Możesz zażądać potwierdzenia, jeżeli złożyłeś wniosek w formie tradycyjnej (osobiście lub listownie).

 • Jeśli składasz wniosek drogą elektroniczną, podaj w nim swój adres elektroniczny. Jeśli tego nie zrobisz, urząd będzie kontaktował się z tobą elektronicznie na adres, z którego wysłałeś wniosek.

 • Jeśli złożysz wniosek do niewłaściwego urzędu, to urząd przekaże go w odpowiednie miejsce. Dostaniesz informację o przekazaniu wniosku do właściwego urzędu.

TUTAJ POBIERZESZ WNIOSEK O UMORZENIE


Pamiętaj, że organ podatkowy jest związany treścią twojego wniosku. Oznacza to, że organ nie zastosuje innej ulgi, niż ta, o którą prosisz we wniosku. Jeśli więc prosisz o umorzenie zaległości podatkowej, organ podatkowy nie może zastosować innej ulgi (odroczenie terminu płatności, rozłożenie należności podatkowej na raty).


1. Urząd sprawdzi formalnie i merytorycznie twój wniosek


Jeśli twój wniosek jest niepełny lub zawiera błędy formalne, urząd wezwie ciebie do uzupełnienia informacji. Masz na to 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeśli tego nie zrobisz w wyznaczonym terminie, urząd nie rozpatrzy twojej sprawy - otrzymasz postanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia twojego wniosku. Na postanowienie możesz złożyć zażalenie. Masz na to 7 dni od dnia jego otrzymania.

Pamiętaj, że urząd nie rozpatrzy twojej sprawy, jeśli nie podasz we wniosku adresu. W tym przypadku nie dostaniesz wezwania do uzupełnienia informacji, a urząd nie wydaje postanowienia. Z kolei tobie nie przysługuje zażalenie.


2. Dostaniesz decyzję o umorzeniu zaległej spłaty lub odmowę jej umorzenia


Jeśli twój wniosek spełnia wymogi, urząd może uznać twoją prośbę dotyczącą umorzenia spłaty. Urząd wydaje decyzję na podstawie twojego wniosku lub z urzędu.

Urząd może też odmówić ci umorzenia zaległego podatku, odsetek lub opłaty prolongacyjnej. Pamiętaj, że rozstrzygnięcia w sprawach związanych z ulgami w spłacie należności podatkowych są uznaniowe. To oznacza, że nawet jeśli są powody przemawiające za przyznaniem ci ulgi, urząd nie musi ci jej udzielić.

Po otrzymaniu decyzji odmownej możesz ponownie złożyć wniosek o umorzenie, wskazując na nowe okoliczności, które uzasadniają twoją prośbę. W takiej sytuacji, organ zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie w tym zakresie. Nie ma podstaw do odmowy wszczęcia postępowania z tego powodu, że sprawa została poprzednio zakończona decyzją odmowną. 

Urząd może też wydać postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, gdy np:

 • złożysz wniosek, choć nie masz do tego uprawnień (nie jesteś stroną sprawy)

 • twój wniosek dotyczy spraw, których urząd nie może rozpatrzyć (brak podstawy prawnej)

Urząd może wydać decyzję o umorzeniu postępowania, gdy np.:

 • nie ma jeszcze albo już nie ma zobowiązania podatkowego określonego w twoim wniosku

 • zobowiązanie podatkowe się przedawniło

Nie dostaniesz decyzji, gdy:

 • uzyskana kwota zaległości nie odpowiada kwocie w zakończonym lub umorzonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym albo sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości,

 • w przypadku twojej śmierci (nie masz też spadkobierców lub innych osób, które miałyby uregulować spłatę).

W tych przypadkach, urząd pozostawia decyzję o umorzeniu w aktach sprawy.


Jak możesz się odwołać - WALCZ O SWOJE!

Złóż odwołanie, jeśli nie zgadzasz się z decyzją urzędu. Masz na to 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie złóż do dyrektora izby administracji skarbowej. Pismo złóż za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego, który wydał decyzję.

Jeśli decyzja dyrektora izby administracji skarbowej będzie dla ciebie niekorzystna, możesz zaskarżyć decyzję do sądu administracyjnego. Masz na to 30 dni od daty otrzymania decyzji.


Odroczenie terminu zapłaty należności podatkowych

Nie możesz zapłacić w terminie podatku, zaległości podatkowych lub odsetek od niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek? Złóż wniosek o odroczenie terminu płatności i sprawdź czy urząd przyzna ci taką pomoc. Zobacz, jak to zrobić.


Jakie należności podatkowe mogą być odroczone

Organ podatkowy uwzględniając ważny interes podatnika lub ważny interes publicznymoże odroczyć:

 • termin zapłaty podatku, 

 • termin zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę,

 • odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.


Co oznaczają pojęcia: ważny interes podatnika oraz ważny interes publiczny publiczny 

Przepisy podatkowe nie zawierają jednoznacznych definicji tych pojęć. Przydatną interpretację wydał naczelny Sąd Administracyjny, w wyroku z 22 kwietnia 1999 r. (sygn. SA/850/98), który stwierdził że:

 • ważny interes podatnika to sytuacja, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków, podatnik nie jest w stanie zaległości podatkowych uregulować. Będzie to utrata możliwości zarobkowania, utrata losowa majątku,

 • ważny interes publiczny to sytuacja, gdy zapłata zaległości podatkowej spowoduje konieczność sięgania przez podatnika do środków pomocy państwa, gdyż nie będzie w stanie zaspakajać swoich potrzeb materialnych.

Ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, które uzasadniają umorzenie, to dosyć pojemne pojęcia, dlatego zadbaj o wyczerpujące uzasadnienie i dokładne udokumentowanie ich we wniosku 


Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o odroczenie terminu zapłaty podatku, zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek


 • Do wniosku dołącz wszelkie dokumenty, które uzasadniają twoją prośbę - wykaż ważny interes swój lub publiczny. To może być m.in.: 

 • oświadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej,

 • informacje o twojej bieżącej sytuacji finansowej (dane z okresowego bilansu, rachunku zysków i strat),

 • wszelkie dokumenty, które potwierdzają, że istnieje realna możliwość spłaty zobowiązania we wnioskowanych terminach.


 • Twój wniosek powinien być podpisany. Jeśli składasz wniosek drogą elektroniczną, podpisz go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym.

 • Jeśli wniosek prześlesz elektronicznie, to urząd wyśle poświadczenie jego odbioru na wskazany przez ciebie adres skrzynki ePUAP. Możesz zażądać potwierdzenia, jeżeli złożyłeś wniosek w formie tradycyjnej (osobiście lub listownie).

 • Jeśli składasz wniosek drogą elektroniczną, podaj w nim swój adres elektroniczny. Jeśli tego nie zrobisz, urząd będzie kontaktował się z tobą elektronicznie na adres, z którego wysłałeś wniosek.

 • Jeśli złożysz wniosek do niewłaściwego urzędu, to urząd przekaże go w odpowiednie miejsce. Dostaniesz informację o przekazaniu wniosku do właściwego urzędu.

TUTAJ POBIERZESZ WNIOSEK O ODROCZENIE PŁATNOŚCI


Pamiętaj, że organ podatkowy jest związany treścią twojego wniosku. Oznacza to, że organ nie zastosuje innej ulgi, niż ta, o którą prosisz we wniosku. Jeśli więc prosisz o odroczenie terminu płatności, organ podatkowy nie może zastosować innej ulgi (rozłożenie należności podatkowej na raty, umorzenie zaległości podatkowej).


INNE WAŻNE PYTANIA I DOPOWEDZI:

Czy pracownik może wnioskować o pracę zdalną?

Decyzja o poleceniu pracy zdalnej leży wyłącznie w gestii pracodawcy. Pracownik może oczywiście wnioskować, ale jego wniosek nie wiąże w żaden sposób pracodawcy.

Czy w przypadku zlecenia pracy zdalnej wynagrodzenie ulegnie zmianie?

Nie, wynagrodzenie pracownika nie ulegnie zmianie. Praca zdalna to po prostu zmiana miejsca wykonywania pracy.

W jakiej formie pracodawca ma powierzyć pracownikowi pracę zdalną - czy konieczne jest zlecenie na piśmie?

Ustawa nie wskazuje formy polecenia pracy zdalnej - oznacza to, że polecenie może zostać wydane w dowolnej formie, również ustnie. W interesie obu stron, czyli zarówno pracodawcy, jak i pracownika, byłoby jednak potwierdzenie takiego faktu np. w piśmie skierowanym do pracownika czy służbowym e-mailu.

Jak dokumentuje się pracę zdalną?

Jest to kwestia uzgodnień pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Polecenie pracy zdalnej nie musi być wydane na piśmie, ale jak każde inne polecenie służbowe - może być wydane ustnie, mailem czy sms-em. Pracodawca może potwierdzić to polecenie na piśmie.

Czy pracodawca może polecić wykonywanie pracy zdalnej w innym miejscu niż dom pracownika? 

Tak, z ustawy wynika, że pracodawca może powierzyć wykonywanie pracy zdalnej poza miejscem jej stałego wykonywania, a więc również w miejscu innym niż dom pracownika.

Czy w okresie zagrożenia koronawirusem pracodawca może wysłać pracowników na zaległe urlopy wypoczynkowe?

W przypadku zaległego urlopu wypoczynkowego, który nie został wykorzystany do 30 września następnego roku kalendarzowego, pracodawca ma prawo wysłać pracownika na zaległy urlop - nawet bez jego zgody - np. w okresie zagrożenia koronawirusem. Stanowisko to jest prezentowane przez Państwową Inspekcję Pracy.

Co w sytuacji, gdy pracodawca będzie musiał zamknąć swój zakład pracy (lub jego część)? Czy pracownik ma wtedy prawo do wynagrodzenia?

W takiej sytuacji lub gdy nie ma możliwości polecenia pracownikowi pracy zdalnej, pracownikowi za czas niewykonywania pracy – jeśli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy – przysługuje wynagrodzenie:

 • wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną (dotyczy to pracowników wynagradzanych w stałej stawce godzinowej, np. 20 zł za godzinę lub w stałej stawce miesięcznej, np. 4 tys. zł miesięcznie – ci pracownicy także w czasie przestoju otrzymają te stawki wynagrodzenia)

 • jeżeli wspomniany składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – pracownikowi przysługuje 60 proc. wynagrodzenia (dotyczy to m.in. pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie akordowe lub prowizyjne, czyli wynagrodzenie określone jako stawka za ilość wytworzonych produktów bądź określony procent przychodu/dochodu/zysku.

W każdym innym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Należy bowiem uznać, że konieczność zamknięcia zakładu pracy w celu przeciwdziałania COVID-19 będzie przyczyną dotyczącą pracodawcy – mimo że będzie to przyczyna niezawiniona przez pracodawcę.


JAK ODROCZYĆ RATY BANKOWE?


Tutaj masz gotowy wniosek!

88 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie