Szukaj

Wsparcie dla firm działających legalnie w LOCKDOWN’ie

Wspieram przedsiębiorców dotkniętych nieuczciwymi praktykami stosowanymi przez organy administracji publicznej oraz instytucje finansowe, postanowiliśmy uruchomić wsparcie dla poszkodowanych przedsiębiorców. Dotyczy bezprawnych kar z ZUS, US czy SANEPIDU.

Oto kilka możliwości działania, tak by doprowadzić do zawieszenia bądź umorzenia egzekucyjnego postępowania administracyjnego.

Możesz :

 • zgłosić zarzuty w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej (enumeratywnie wymienione w art. 33 § 1 i 2 u.p.e.a.), które powodują co do zasady zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu ich ostatecznego rozpatrzenia (szczegółowo o tym niżej i to jest najlepsza opcja)

 • wnioskować o wyłączenie przedmiotów spod egzekucji (zgodnie z art. 13 § 1 u.p.e.a., organ egzekucyjny, na wniosek zobowiązanego i ze względu na jego ważny interes, może zwolnić, na czas oznaczony lub nieoznaczony, z egzekucji w całości lub części określone składniki majątkowe zobowiązanego),

 • wnosić skargi na czynności komornika, skargi na czynności egzekutora, ew. na przewlekłość postępowania egzekucyjnego.

Podstawą zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej może być:

 • wykonanie lub umorzenie w całości albo w części obowiązku, przedawnienie, wygaśnięcie albo nieistnienie obowiązku,

 • odroczenie terminu wykonania obowiązku albo brak wymagalności obowiązku z innego powodu, rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej,

 • określenie egzekwowanego niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z orzeczenia,

 • błąd co do osoby zobowiązanego,

 • niewykonalność obowiązku o charakterze niepieniężnym,

 • niedopuszczalność egzekucji administracyjnej lub zastosowanego środka egzekucyjnego,

 • brak uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia,

 • zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego,

 • prowadzenie egzekucji przez niewłaściwy organ egzekucyjny,

 • niespełnienie wymogów, którym powinien odpowiadać tytuł wykonawczy.

Za wyjątkiem zarzutu o zastosowaniu zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego, we wszystkich pozostałych przypadkach, tj. w przypadkach zgłoszenia pozostałych dziewięciu innych zarzutów, powoduje to z urzędu zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu wydania ostatecznego postanowienia w przedmiocie zgłoszonego zarzutu, o ile wierzyciel po otrzymaniu zarzutu nie wystąpi z uzasadnionym wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego (art. 35 § 1 u.p.e.a.).

W sytuacji, gdy działania komornika wyrządzają szkodę, można żądać od niego odszkodowania, bowiem to komornik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych.

Skargę na konkretne czynności egzekucyjne należy wnieść za pośrednictwem organu egzekucyjnego w ciągu 14 dni od dnia dokonania czynności, która jest przedmiotem skargi.

Na postanowienie o oddaleniu skargi przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się do organu odwoławczego za pośrednictwem organu egzekucyjnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia postanowienia.


Czym jest bezskuteczna egzekucja i jakie rodzi skutki?

Jeśli egzekucja jest bezskuteczna oznacza to, że ściągnięcie należności podatkowych było z różnych przyczyn niemożliwe i konieczne jest umorzenie postępowania egzekucyjnego w całości albo części. Ostateczne postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego nie oznacza, że na zobowiązanym przestał ciążyć obowiązek, którego wykonanie było przedmiotem umorzonego postępowania. Nie można mu również przypisywać waloru res iudicata (powagi rzeczy osądzonej), ponieważ organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym (wyrok NSA z dnia 17 października 2006 r., sygn. akt OSK 804/06). Istotne jest natomiast czy zobowiązanie podatkowe jest nadal wymagalne, czy może jest już przedawnione, co z kolei (przedawnienie) uniemożliwia prowadzenie egzekucji administracyjnej. Zobowiązania podatkowe przedawniają się co do zasady z upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 o.p.). i pamiętajcie : Na decyzję urzędu co do zawieszenia i umorzenia postępowania egzekucyjnego lub uchylenia poszczególnych czynności egzekucyjnych służy zażalenie.


Każdy mój klient abonamentowy ma darmowe wsparcie w tym zakresie. Więc ... nie obawiaj się. Jestem po to by ci oomoc